Two dialogues from Luke 20:20-40

Two dialogues from Luke 20:20-40
translated from Greek (Textus receptus)

lukan-ram-ķa pî'hâ- dâm-ř ĵĭ ₣urŋ-fwa řm du ĉu-gâr-pa du-θy ĉu-gâr-pa ř

Here are the original and some translations of the same passage:

Click the hyperlinked words and morphemes to get their gloss in the lower frame. (Links are not underlined here as underlining almost every word on the page is cluttery and makes characters with descenders hard to distinguish.)

20:20-26: Give to Caesar the things that are Caesar's...

-rĭm-byn kujm-o tu--rĭm ĥy-i čuj-zô ƥ [kîr'bân-tla-cy pe lju-θaj-tla] tu-i, - tu-i hwâwm-, hǒŋ ƥ mĭ-i žâj-ja ŋĭn-i, kujm-šar ƥ [jeŝua-ram] dâm-ř twâ kâ-i hyw--, kujm-šar ƥ ĥy-i tyrn-tla ŝu-i gym pe ĝum o ₣ĭ--.

kiň twâ-frâ- ƥ tu-i, Φǒ: {hyw-hôw-tla , hyw-van hǒŋ gju-zô pe hyw-hôw- ķy-ja ť tu-i, kiň Φâ kâ-i heŋ kâ-rĭm-zô, mǒj θě'ku ðĭ-i pě'hĭ mĭ-i hyw-hôw- ķy-ja. ?žâj-ja-van zǒn, ðǒŋ kajsar-ķam ŝâj-o vry ĥy-i bwĭl-zô Ł tu-i, pwiň ce źǒ.}

ƥ srǒ ŝu-i žâj---tǒj kâ-i žâw-van ƥ ʝâr-i, kiň ƥ ŋâw-o twâ-zô Φǒ: {[?kujm-nǒ-o Ќ ĥy-i ħĭ-ť-.] Ќ ĥy-i dě'nâr kâ-i žy-ť- mwe. ŝu-i Φâ pe lju-θaj mĭ-i ƥ im.}

[kujm-nǒ-o ~~~ twâ mĭ-i twâ-cu-vuj hân- jǒm im tyn-van heŋ.]

frâ-θaj-ƥ- Φǒ: {kajsar-ķam.}

wǒn, ƥ srǒ ŋâw-o twâ-ƥ- Φǒ: {wǒn kajsar-ķam ŝâj-o kajsar-ķam wuŋ-i ĥy-i ƴâwn-θaj-zô mwe, kiň θě'ku ŝâj-o θě'ku wuŋ-i ĥy-i.}

ðu-van heŋ ƥ srǒ ʝâr-i tâň-ƴum-zô ƥ dâm-ř twâ ĥy-i mâ-daj vi, kiň ƥ dâm-ř frâ-θaj gân-ř wlâ-van, [wǒn] gju-ta jâ-o ƥ srǒ.

20:27-40: Whose wife will she be?...

vĭj-šar ƥ o ruŋ-zô sadukaj-gam- , - tu-i -ķy-- že mĭ-i, hǒŋ zuň jâ-o jǒj mâ-dân ʝâr-i. ƥ ŋâw-o ƥ srǒ tu-i frâ-zô, Φǒ:

{hyw-hôw-tla , Ќ-ɱ ŋâw-o ĵĭ- moses-ram tu-i, hǒŋ zuň-cô jâ-o ĉǒ -- ʝâr-i, - lĭw-i rě'ĵy kiň ƥ mĭ-i fru-ta ŋĭn-i, wǒn ƥ lĭw-i - tu-i rě'ĵy lĭw-o rě'ĵy-θaj jâ-o mwe, kujm-šar sym bĭŋ-o - θĭ-o ŝâm-oŋ-zô.

- fy- . -pa tu-i mâ-ŝy lĭw-o rě'ĵy-θaj jâ-o, kiň zuň-cô jâ-o fru-ta jâ-i ver. kiň mâ-ŝy ĥy-i rě'ĵy jǒj jâ-o ĉu-pa, kiň mĭ-i zuň-cô jâ-o fru-ta jâ-i. kiň ƥ lĭw-o rě'ĵy-θaj jâ-o -pa. ru sâm- i ryň-zô fy-; kiň fru bĭŋ-o ŝâm-oŋ-zô heŋ, kiň zuň-cô jâ-o. zuň-cô jâ-o ƥ pen ši sě'tun-pa mâ-ŝy ʝâr-i.

vĭj i zuň jâ-o jǒj pen ʝâr-i, vĭj i ? lĭw-i rě'ĵy ŋĭn-i ƥ mĭ-i. wǒj fy- lĭw-i rě'ĵy jâ-i [vĭj kwǒ i].}

kiň ƥ srǒ ŋâw-o jeŝua-ram tu-i frâ-θaj- Φǒ: {ĥwĭl lĭw-i fru tu-i rě'ĵy-θaj jâ-o kiň rě'ĵy jâ-o; mǒj - mĭ-i ĥwĭl-- ŋĭn-i - [θě'ku tu-i], kiň zuň jâ-o jǒj zuň-- muw-ř - mĭ-i, rě'ĵy-θaj jâ-o, foň rě'ĵy jâ-o, foň zuň-cô jâ-o ðu-van ver; ŝǒj šî'fy-grâm-tla ₣um-i ƥ mĭ-i, kiň θě'ku lĭw-i fru ŋĭn-i, zuň-fwa-tǒj lĭw-i fru ŋĭn-i.

že mĭ-i kun-hôw-zô moses-ram tu-i, hoŋ su jâ-o -zuň- ʝâr-i; wî'žum-tôn [pî'râ-] i, nu i paŋ mĭ-i nĭm-zô ƥ tu-i abraham-ram lĭw-i θě'ku pe isaak-ram lĭw-i θě'ku pe jakob-ram lĭw-i θě'ku ŋĭn-i. ʝǒj -zuň- lĭw-i θě'ku ŋĭn-i heŋ ƥ mĭ-i, mǒj -zuň lĭw-i; ŝǒj ƥ ðĭ-i pen mĭ-i zuň jâ-i.}

lju-θaj-tla muw-i tu-i twâ-zô Φǒ: {hyw-hôw-tla , frâ-θaj- žuln-fwa ť tu-i.}

kiň nu šřn, ƥ ŋâw-o kurŋ-van heŋ frâ-ra- ƥ srǒ tu-i.


[transcribed and revised 2006/3 from handwritten draft of 2005/4]

Main gzb index
Last updated on Wed Apr 18 12:11:28 2007