Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

CONLANG/ZBB crossover

From:Carsten Becker <carbeck@...>
Date:Tuesday, May 8, 2007, 20:11
Matahaniya ang Sai Emrys <sai@...>:

> So... who's on both? (;-))
Yomāyang naynay. /aɪ æm tuː/ Baneng, Tebamaya Krisyān -- "Besonvenyonangang ayena nudeng inunsegasyéna." -- Segakáryo Litayarim Tenena, Lahang 1, 2316 ya 06:24:12 pd Tuesday, May 8, 2007 at 07:32:46 pm