Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Turkish as we speak it in Iceland

From:John Cowan <jcowan@...>
Date:Friday, August 23, 2002, 17:23
I got this spam today.  The encoding is supposed to be 8859-9 (Latin-5),
the Latin-1 variant used for Turkish text, but the stupid spammer didn't
mark it so, so I got Icelandic characters instead of Turkish ones.
I post it here just in case it inspires anyone.  I have snipped the spammer's
name and URL.

> [name], Kýrýk linkli çalýþmayan ve birtek mp3 ü indirirken bile insanlarý > kahr eden sözde mp3 sitelerine alternatif olarak sizler için özenle > hazýrlanmýþtýr. Her yaþtan her kesimden müziksevere hi tap edebilmek > için tasarlanmýþ 13 GB lýk dev Mp3 listesiyle sýnýfýnda rakipsiz olacak > þekilde donatýlmýþ ve siz müzik severlerin hizmetine sunulmuþtur. [URL] > adresindeki dev arþivimizde sizi bekleyen en sevdiðiniz sanatçýlarýn en > sevdiðiniz þarkýlarýný birkaç dakika içinde bilgisayarýnýza indirin ve > keyifle dinlemeye ba þlayýn.
-- John Cowan jcowan@reutershealth.com "You need a change: try Canada" "You need a change: try China" --fortune cookies opened by a couple that I know