Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

err...

From:Fabian <rhialto@...>
Date:Sunday, January 9, 2000, 14:11
correction

http://www.rhialto.co.uk/dictum/Dictionary.htm

---
Fabian
Ikun li dik il-kitba tpatti it-tieba ta' qalb ta' patruni tieghi.
Ikun li ttaffi ugigh tal-Mitlufin u tal-Indannati.
Ikun li ilkoll li jaqraw il-kitba, qalbhom ihobbu is-Sewwa u l-Unur.
U b'dak l'ghamil, nithallas tax-xoghol iebes.