Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: places (adds for Henrik)

From:SuomenkieliMaa <suomenkieli@...>
Date:Saturday, November 10, 2001, 12:07
--- D Tse <exponent@...> wrote:
> SuomenkeliMaa saire: > > > > > Korean Mandarin xlat. > > taeman Tai2wan1 Taiwan > > chonjae cun2zai4 existence > > kanbei(?) gan1 bei1 cheers! > > shinyongka(?) xin1yong4ka3 credit card > > Japanese > Taiwan > sonzai > konpai > kurejitto-kaado > > >> > Is it konpai or kanpai? I thought it was kanpai.
Yep, you're right - it should be kanpai! Sorry... __________________________________________________ Do You Yahoo!? Find a job, post your resume. http://careers.yahoo.com