Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: They Have a Word for It!

From:Henrik Theiling <theiling@...>
Date:Friday, August 3, 2001, 8:30
Hi!

Roger Mills <romilly@...> writes:
> Language: Yamdena, Tanimbar Is., Eastern Indonesia > +AF8-mburi+AF8-: iets van iemand afnemen om sich schadeloos te stellen voor hetgeen > een ander will niet betalen, en den bestolene naar den schuldenaar > verwijzen.
Hahaha! Well, in German, it is almost like `umschulden', but it usually requires the agreement of at least two participants. :-) **Henrik