Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

The North Wind and the Sun (warning: unicode)

From:Matt Arriola <azathoth500@...>
Date:Friday, February 11, 2005, 1:26
Well, everyone else was doing it, so I decided to translate it for myself.

Hàqz zúàt kã̀ bokàt, dzèe súzoþ sòqti. Kí hiház zokqã̀zèslyàt slázo
hívdókt, hikézo bokàt: "Gìdugók, hàzújukti hàzdukíz hàqak. Súzoþ
hàztetsú budzè hàzújukti jehũ̀hàzgeslÿz zokqã̀zèslyot. Étu."

Hí tkaszo zùqit bzú, ázo súzoþ sa guzo zokqã̀zèslyzèt zúàt. Hizuã̀ùk
súzoþ kaszo, súzoþ tqègaslÿzo tiz  zokqã̀zèslyàt, dzèàqt hiks dubázo
zúàt. Zat hoke hislázo gázo zokqã̀zèslyzèt hikázo hũ̀ hiiks higeslÿzo
hùtty ti ájat zétty bokàt.

Argue-3rd.PL.PAST wind-COM.NOM and SUN.COM.NOM, who COMP-strong
was-3rd. Sudden AOR-saw-3rd.PAST.PL traveller-COM.ACC came-3rd.PAST
road-NEUT.TRM, AOR-said-3rd.PAST sun-COM.NOM: "1st-understand,
FTR-make.1st.PL FTR-solve-1st.PL dispute-COM.ACC. COMP-strong
FTR-are-1st.PL whoever FTR-make.1st.PL CAUS-un-cloak-1st.PL
traveller-COM.TRM.

Therefore REFL-hid-3rd.PAST cloud-COM.LOC behind, began-3rd.PAST
COMP-strong it-GEN blew-3rd.PAST traveller-COM.DAT wind-COM.NOM.
However stronger blew-3rd.PAST, stronger REFL-bundle.up-3rd.PAST
him-GEN traveller-COM.NOM, until made-3rd.PAST give.up-3rd.PAST
wind-COM.NOM. Then outside AOR-came-3rd.PAST shone-3rd.PAST
traveller-COM.DAT AOR-felt-3rd.PAST not SUBJ-make-3rd.PAST
SUBJ-cloak-3rd.PAST heat-COM.INS glory-COM.INS all-COM.INS
sun-COM.NOM.

There are some examples of sounds that no longer exist in Kur or that
exist now but didn't before (e.g., hàz + pújukti = hàzújukti). I got
some pretty monster words in there, too (jehũ̀hàzgeslÿz...). Maybe I
should work on making it more fusional. And those Ys at the end of
"hùtty" and "zétty" are just to make it easier to pronounce the
geminate Ts, they aren't grammatical. I'm not exactly sure how I ended
up with so many common nouns and so few neuter ones.