Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Judajca Present-Tense Conjugations

From:Steg Belsky <draqonfayir@...>
Date:Monday, December 18, 2000, 2:20
I finally came up with the non-"-ÂL" conjugations, but i'm still only on
the present tense.
There has been a lot of change due to analogy.
Subject pronouns:
EG, TÛ, ....*, NÔS, JÔS, ....*.
(third person pronouns i haven't figured out yet)

active / passive

-ÂL / -ÂR
-ô / -o
-â / -âra
-a / -âtu
-âmû / -âmu
-âti / -âmîn
-an / -ânat

-ÊL / -ÊR
-ô / -o
-ê / -êre
-e / -êtu
-êmû / -êmu
-êti / -êmîn
-en / -ênet

-ÎL / -ÎR
-ô / -o
-î / -îri
-i / -îtu
-îmû / -îmu
-îti / -îmîn
-in / -înit


sample verbs:
AMÂL = to love
ABSINÊL = to abstain
TRASALÎR = to jump over

Any comments?


-Stephen (Steg)
 "and for you i will also give... a ferret."