Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Russian, anyone? correction

From:Pavel Iosad <edricson@...>
Date:Tuesday, April 15, 2003, 20:16
> Det är egendomligt att engelskan är inte på > fordringsägareslistan :-)
Det ska skrivas ...att engelskan inte är... Förstås. Pavel