Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

konlang

From:<Wilhelm Ulrich Schlaier> <smithv637@...>
Date:Wednesday, November 19, 2003, 0:46
isk beke ne isk rekoth isk ite de randem roewe gwar cev steed gwar cetv
hapentp.
zaroeth diskuvoth gapt yatoo ya konlang ekwih de klyn styn, ya daphitv
norkapt diskuv gapt yatoo is omt oeth' gwon iytp.