Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Tentative Judajca =A= Conjugations

From:Steg Belsky <draqonfayir@...>
Date:Sunday, March 25, 2001, 5:27
I've been trying on working on the conjugations for verbs in my
Judeo-Romance conlang, Jûdajcâ (notice the name change, final long A),
and this is what i've come up with so far.
(accented syllable has the capitalized vowel, if no capital, stress falls
on last syllable of root)

Prônôminnôrû: eg / tû / hac hâjic / nôs / jôs / hîdê hajdê
(pronouns: i / you(sg) / he she / we / you(pl) / they(m) they(f)

Jelbî Âma"z ~ -âl / -âr
(Â Verbs)

-ÂL = active infinitive ending
-ÂR = passive infinitive ending

Prayyentâ (present):
actîvâ:
     -ô
     -â
     -
     -Âmû
     -Âtî
     -An

passîvâ:
     -Ôs
     -Ârê
     -Âtû
     -âmÛyû
     -âmÎn
     -Enet

Pelpectâ (past/perfect):
actîvâ:
     -Âvî
     -âvEset
     -Âv
     -âvÎmû
     -âvEset
     -âvÊren

passîvâ:
     -âtÛs
     -âtûyÊ
     -âtûyÊs
     -âtîyÛm
     -âtîjÊs
     -âtîyÛn

Puttûrâ (future/conditional?):
actîvâ:
     -âljÔ
     -âlÎ
     -âlÎt
     -âlÎmû
     -âlÎtî
     -âljÛn

passîvâ:
     -Âbô
     -âbEres
     -âbÎtû
     -âbÎmû
     -âbimmÎn
     -âbÔnet

Impêrâtîvâ (command):
actîvâ:
     -
     -Ât

passîvâ:
     -Âr
     -Âmen


As usual, the circumflexes should be macrons, and various consonants are
missing their cedillas.
Do the conjugations look like the words they'd make would be impossibly
long?

-Stephen (Steg)
 "chia pet!"

Replies

Raymond Brown <ray.brown@...>
Padraic Brown <pbrown@...>[romanceconlang] Tentative Judajca =A= Conjugations
Christophe Grandsire <christophe.grandsire@...>