Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

[TECH] SIL's Shoebox

From:Fabian <rhialto@...>
Date:Tuesday, January 11, 2000, 17:25
Anyone know how to convert a Shoebox dictioanry into a format that MS Access
or Excel can understand?

---
Fabian
Ikun li dik il-kitba tpatti it-tieba ta' qalb ta' patruni tieghi.
Ikun li ttaffi ugigh tal-Mitlufin u tal-Indannati.
Ikun li ilkoll li jaqraw il-kitba, qalbhom ihobbu is-Sewwa u l-Unur.
U b'dak l'ghamil, nithallas tax-xoghol iebes.