Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

CHAT: Fun with Latin

From:Danny Wier <dawier@...>
Date:Sunday, April 14, 2002, 1:03
In riewu Asueri, kui rehnawit aw Inria uzgue Ediobian suber kendun fihindi
sebden prowingia: kuanro serit in solio rehni sui, suzan kiwida rehni eiu
egzoriun fuit. terdio ihidur ano imberi sui fegit hranre konwiwiun kungdi
pringibiwu, et pueri sui, fordisimi perzarun, et Merorun inglidi, et
prewegdi prowingiarun koran se, ut ozdenreret riwidia hlorie rehni sui, ak
mahnidurinen, adgue yagdandian podendie sue, muldo tembore, kendun fireliget
et ogdohinda riewu. kumgue imblerendur rie konwiwii, inwidawit omnen
pobulun, kui inwendu ezt in suzan, a magzimo uzgue ar minimun: et yusit
sebden riewu konwiwiun prebarari in fezdiwulo hordi, et nemori, kuor rehio
kuldu et manu konzidun erat. Et penrewant eg omni parde tendoria aerii
kolori et karwazini ak hiagindini, suzdendada funiwu fisini, adgue purburei,
kui ewurnei kirguli inzerdi erand, et kolumni marmorei fulgiewandur. Legduli
kuogue aurei et arhendei, suber pawimendun smarahrino et pario sdradun
labire, rizbozidi erand: kuor mira fariedade pigdura regorawat. fiwewant
auden kui inwidadi erand, aurei poguli, et alii adgue alii fazi kiwi
inwerewandur. finun kuogue, ut mahniwigendia rehia rihnun erad, awunran, et
pregibuun ponewadur. Nek erat kui nolende koheret ar fiwenrun, ser sigut reg
sdaduerad, prebonen menzi sinhulo re pringibiwu sui ut sumeret unuzguizgue
kuor felet. fazdi kuogue rehina fegit konwiwiun feminarun in paladio, uwi
reg Asueru manere konzuewerat. Idague rie sebdimo, kun reg eset hilarior, et
pozt nimian podadionen ingaluiset mero, pregebit Mauman, et fadzada, et
Harwona, et fahada et Awhada, et Tsedar, et karga, sebden eunugi, kui in
konzbegdu eiu minizdrawand, ut indrorugerent rehinan fazdi koran rehe,
pozido suber kabut eiu riaremade, ut ozdenreret kungdi pobuli et pringibiwu
pulgridurinen iliu: erat enin pulgra falre. kue renuid, et ar rehi imberiun,
kuor per eunugo manrawerad, fenire kondembzit. Unre iradu reg, et nimio
furore sukenzu, inderohawit sabiende, kui eg more rehio sember ei arerand,
et ilorun fagiewat kungda konzilio, sgiendiun lehe, ak yura maiorun: (erant
auden primi et progzimi, karzena, et sedar, et Armada, et tarzi, et Mare, et
Marzana, et Mamugan, sebden ruge perzarun, adgue Merorun, kui firewant
fagien rehi, et primi pozt eun rezirere solidi erand) kui sendendie fazdi
rehina suwiagered, kue Asueri rehi imberiun, kuor per eunugo manrawerad,
fagere noluiset. Rezbonridgue Mamugan, auriende rehe, adgue pringibiwu, Non
solun rehen lezit rehina fazdi, ser et omne pobulo, et pringibe, kui sunt in
kungdi prowingii rehi Asueri. Ehreriedur enin sermo rehine ar omne muliere,
ut kondemnant firo suo, et rigand: Reg Asueru yusit ut rehina fazdi indraret
ar eun, et ila noluit. Adgue hok egzemblo omne pringibun koniuhe perzarun
adgue Merorun, parwibenrent imberia maridorun: unre rehi yuzda ezt
inrihnadio. si tiwi plaged, ehreriadur erigdun a fagie tua, et sgriwadur
yugzda lehen perzarun adgue Merorun, kuan prederiri iligidun ezd, ut
neguaguan uldra fazdi inhreriadur ar rehen, ser rehnun iliu, aldera, kue
melior ezt ila, akibiat. Et hok in omne (guor ladisimun ezd) prowingiarun
tuarun riwulhedur imberiun, et kungde ugzore tan maiorun, kuan minorun
rewerant maridi sui honoren. plaguit konziliun eiu rehi, et pringibiwu:
fegidgue reg yugzda konziliun Mamugan, et mizit ebizdola ar uniwerza
prowingia rehni sui, ut kuegue hen aurire et lehere poderad, riwerzi linhui
et literi, ese firo pringibe ak maiore in romiwu sui: et hok per kungdo
pobulo riwulhari.

________________________________________________________________________This is the first chapter of the Vulgate wersion of the book of Esther, with
soundshift rules inspired by Dravidian and Japanese applied. The result is
somehting like what the Trolls speak, though the text above is phonetic
rather than phonemic, as well as relexed Latin (Trolls don't use all those
noun cases and verb forms).Most likely, |h| is voiced, pronounced like [Gamma], or silent.~Danny~

Reply

Danny Wier <dawier@...>