Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Nov libre

From:Jay Bowks <jjbowks@...>
Date:Friday, October 8, 1999, 2:47
del Robert J. Petry, C.L. <ambassador@...>
>In li semane que veni, noi va publicar al interret li UNESIM email LIBRE >por tot indivuales sur li interret por "download" sin precie. >Ti es un MAJOR avans por li Auli-PRIM lingue. Proquo? Por que, por li >UNESIM vez li lingue es essent presentat al public international vice li >poc e limitat gruppe del estimat 2,000,000 IAL adherentes. >Noi espera que tu es quam excitat quam noi es. >Li unesim libre va esser "Li Essenties del Auli-PRIM/Occidental". Li >titul mey esser cambiat ante li final edition por "download". >It va esser in Auli-PRIM, Angles e German. Ti va esser li unesim >introduction in realita, del lingue al munde general vice li circules >interlinguistic. >Ples inviar ti information a tot persones e listes qui mey haver un >interess in ti libre. >Please send this information to all persons and lists who may have an >interest in this book. >Por li information necessi por li "download" ples scrir me al address >supra. >For the information necessary for the download please write to me at the >above address. >Bentost, altri nov anuncies venir!! >Soon, other new announcements to come!! >Cordialmen, >Bob Petry >P.S. >Mult libres e articules bentost va esser disponibil in ti form. >