Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

La karavano - paragraph 1

From:<morphemeaddict@...>
Date:Thursday, July 26, 2007, 0:41
Here is the first paragraph of "La karavano" by Wilhelm Hauff in my relex of
Esperanto.

LA KARAVANO.

Trapasis foje la dezerton granda karavano.  Sur la vastega
ebenajxo, kie nenio vidigxas krom sablo kaj cxielo, jam auxdigxis
malproksime sonoriletoj de kameloj kaj argxentaj tintiletoj de
cxevaloj.  Densa polva nubo, gxin antauxiranta, anoncis gxian
proksimecon; kaj cxiam, kiam vento dispelis la nubon, blindigis
la okulojn brilegaj armiloj kaj vestoj lumradiantaj.


A EXU-S.

Ra-egi-d ahe-k a oju-z ga-p exu-s.  Jemo a uqa-ge-p
bito-qo-s, ifo oke va-ja-t ifi jamu-s i fuma-s, qa axa-ja-d
ma-aje-k fixa-le-to-x u coco-x i dadi-f jexe-le-to-x u
api-x.  Dana-p fibo-p dicu-s, ji-g na-ru-ba-p, buqo-d ji-b
aje-hi-z; i edi, idi ite-s esa-ogo-d a dicu-z, dagu-gi-d
a ega-q iru-ge-f one-le-x i ave-x ere-divu-ba-f.


A EXUS.

Raegid ahek a ojuz gap exus.  Jemo a uqagep
bitoqos, ifo oke vajat ifi jamus i fumas, qa axajad
maajek fixaletox u cocox i dadif jexeletox u
apix.  Danap fibop dicus, jig narubap, buqod jib
ajehiz; i edi, idi ites esaogod a dicuz, dagugid
a egaq irugef onelex i avex eredivubaf.

   </HTML>

Reply

<li_sasxsek@...>Conscript