Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: OT: Official language post

From:Douglas Koller, Latin & French <latinfrench@...>
Date:Tuesday, April 8, 2003, 17:05
TricksterGod frets:

> AiYaaaah! > Ngoh m jaap gwaan gam yeung! > Ngoh gok dak ho chau :( > Ngoh sik gong siu siu gwong-dung wa!!! > > 'AllO tEOhIE!!!! TeoHie!!!! Bong mong, Teohie... > > Ni goh hai mat ye yi si a, lah?
Fong sam la! Mo mi ye yisi wo. Siu Teoh wooi faanyik bong lei la. Kou