Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

OT: Official language post - corrections

From:Pavel Iosad <edricson@...>
Date:Friday, April 4, 2003, 19:38
Jag skrev:

> dikterna är fyllkomligt fruktansvärd.
Det ska vara ‘dikterna är fyllkomligt fruktansvärd_a_’ och
> Jag har inga sentimentala känslor förbunden med den här > översättningen, så jag kan bara säga att den är inte så > hemsk som många andra. Men det är så dåligt
‘Men _den_ är...’ Pavel