Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

OZBOLAMDE (or How to Invent a Conlang in 5 Minutes)

From:Javier BF <uaxuctum@...>
Date:Sunday, January 18, 2004, 0:29
(Inspired by a post in alt.lang.artificial)

OZBOLAMDE

om ra genomdze tue glouz ra gxuorem gaux ra dolem gaux ra dole
ozduz zomvelna gaux tosolda gaux narrine ozduz zibol ra apuzne
gaux ra zbulude to tue jxfopuz zibol ra agfe gaux tue tuluz ozdi
rine gaux valukuz rine gaux tue futuz ra rinem go ku ozdaz pema
gaux tue abaldukuz ra rinem to ra narrine gaux tue menuz ra rinem
dake gaux ra narrinem ru menuz megde gaux ozduz fozbole gaux ozduz
nadome imi dake gaux tue tuluz ozdi vulnasxe umdol ra agfe gaux ku
abalduki agfem to agfe gaux tue glouz ra vulnasxem gaux abaldukuz
ra agfem gui ozdaz zip ra vulnasxe to ra agfe gui ozdaz zibol
ra vulnasxe gaux valukuz duor gaux tue menuz ra vulnasxem gxuore
gaux ozduz


Anything familiar?
No? Then go on reading, ;-)


OZBORANDE

on la gemondze tue grouz la gxuolen gaux la doren gaux la dore
ozduz zonverma gaux tosorda gaux mallime ozduz zibor la apuzme
gaux la zburude to tue jxfopuz zibor la agfe gaux tue turuz ozdi
lime gaux varukuz lime gaux tue futuz la limen go ku ozdaz pena
gaux tue abardukuz la limen to la mallime gaux tue nemuz la limen
dake gaux la mallimen lu nemuz negde gaux ozduz fozbore gaux ozduz
madone ini dake gaux tue turuz ozdi vurmasxe undor la agfe gaux ku
abarduki agfen to agfe gaux tue grouz la vurmasxen gaux abardukuz
la agfen gui ozdaz zip la vurmasxe to la agfe gui ozdaz zibor
la vurmasxe gaux varukuz duol gaux tue nemuz la vurmasxen gxuole
gaux ozduz


EZBERANDO

en la gomendzo tio greiz la gxielon gaj la deron gaj la dero
ezdiz zenvorma gaj teserda gaj mallumo ezdiz zuber la apizmo
gaj la zbirido te tio jxfepiz zuber la agfo gaj tio tiriz ezdu
lumo gaj varikiz lumo gaj tio fitiz la lumon ge ki ezdaz pona
gaj tio abardikiz la lumon te la mallumo gaj tio nomiz la lumon
dako gaj la mallumon li nomiz nogdo gaj ezdiz fezbero gaj ezdiz
madeno unu dako gaj tio tiriz ezdu virmasxo inder la agfo gaj ki
abardiku agfon te agfo gaj tio greiz la virmasxon gaj abardikiz
la agfon giu ezdaz zup la virmasxo te la agfo giu ezdaz zuber
la virmasxo gaj varikiz diel gaj tio nomiz la virmasxon gxielo
gaj ezdiz


ESBERANDO

en la gomenco tio greis la cxielon gai la deron gai la dero
esdis senvorma gai tezerda gai mallumo esdis suber la apismo
gai la sbirido te tio sxfepis suber la agfo gai tio tiris esdu
lumo gai varikis lumo gai tio fitis la lumon ge ki esdas pona
gai tio abardikis la lumon te la mallumo gai tio nomis la lumon
dako gai la mallumon li nomis nogdo gai esdis fesbero gai esdis
madeno unu dako gai tio tiris esdu virmajxo inder la agfo gai ki
abardiku agfon te agfo gai tio greis la virmajxon gai abardikis
la agfon giu esdas sup la virmajxo te la agfo giu esdas suber
la virmajxo gai varikis diel gai tio nomis la virmajxon cxielo
gai esdis


Guess the next? ;-)

Cheers,
Javier

Replies

Gary Shannon <fiziwig@...>
Gary Shannon <fiziwig@...>