Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Li Lingue Modern

From:Robert J. Petry <ambassador@...>
Date:Saturday, October 31, 1998, 6:37
I wonder how many have ever read this before?

"LI LINGUE

li max moderni forme del Lingue International. Li analytic gramatica
basat sur 76 annual scientic explorationes es li max simplic e facil
possibil, e per su construction representa li summation e coronation
del anterior experienties. Li regulari scientic derivation de omni
international paroles compensa li aprension del desfacil Latin."

And, I wonder how many can read and understand it now?

Al l sue,
Bob, x+

http://interlingue.webjump.com