Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

The Magical Tree (Translation project)

From:Nik Taylor <fortytwo@...>
Date:Wednesday, September 22, 1999, 4:21
Pikapaffa'v, pil wafkadi'sita, wabizi' wanlafisya'su

Launi'nva wabizi'z wali'z wafna'wi wafnlafisya'swi. Wa-suvkafti'tas,
uskaspidi'tasma, ku uskastika'tasma fil, fa uskasgavla'tasma fil.

Klannanga'dyatan pla'ssi wi'sfunata.

Favasi'tan, walaaza'v ta', wabizi'n suttaki'li suyyamapi'. Sufgli'tan
piningu'siili pizaami'li wabizi'di. Fluvdi'lva-sunga wamanalla'n, ku
fapasvuli'itasva sufilya'sa piningu'siiba.

Zi, famyaki'ltu wabizi', pla'ssita fafillauni'tasva wabizi'z pifklaami'
pinbla' wanalukla'i.

Ku fafilvasi'tan sunnaluvdi'li, ku fanya'azza piningu'sii, ku
klanfadannanga'dyatanki pla'ssi wafna'wita.

Ku fasyawava'tanki wabizi', pla'ssi pifklaami'ta fluupati'lva.

TRANSLATION

Pi-kapaffa'-v,  pil  waf-kadi's-i-ta, wa-bizi' wa-nlafisya'su
G7-distance-LOC, beyond G6Pl-sun-PL-Abl, G6-tree G6-magical
In the distance, beyond the horizon, [there is] a magical tree

Launi'-n-va    wa-bizi'-z wa-li'-z  waf-na'w-i
be.loc-3PlIrr-Hab G6-tree-DAT G6-this-DAT G6Pl-fruit-pl

waf-nlafisya'sw-i
G6Pl-magical-Pl

This tree has magical fuit.

Wa=su-v-kafti'-tas,   us-kas-pidi'-tas-ma,     ku
G6Clitic=AP-if-eat-3SRat then-become-young-3SRat-Prosp and

us-kas-tika'-tas-ma     fil, fa us-kas-gavla'-tas-ma     fil.
then-become-old-3SRat-Prosp not nor then-become-sick-3SRat-Prosp not

If one eats it, they become young, and do not age, nor become sick.

Klan-nanga'dya-tan pla'ssi  w-i'sfuna-ta.
REC-fight-3PlRat  because.of G6-PRON-ABL

[People] fight each other over it.

Fa-vasi'-tan,  wa-laaza'-v ta', wa-bizi'-n sut-taki'-li
suy-yamap-i'.
Past-win-3PlRat G6-day-LOC one G6-tree-COM G3Pl-person-PL G3Pl-few-PL

One day, a few people won the tree.

Su-f-gli'-tan    pi-ningu'sii-li pi-zaami'-li wa-bizi'-di.
AP-Past-make-3PlRat G7-wall-INST  G7-large-INST G6-tree-CLOC

They built a large wall around the tree

F-luvdi'-l-va=sunga         wa-manalla'-n, ku
Past-defend-3SIrr-Hab=G3PlNomClitic G6-bravery-COM and

fa-pas-vuli'i-tas-va  su-filya'sa pi-ningu'sii-ba.
past-able-go-3SRat-Hab G3-none   G7-wall-INESS

They bravely defended it and no one was able to get in the wall.

Zi, fa-myaki'-l-tu     wa-bizi', pla'ssita fa-fil-launi'-tas-va
But past-wilt-3SIrr-Incept G6-tree  because  past-not-be.at-3SRat-Hab

wa-bizi'-z pif-klaam-i' pinbla' wa-na-lu-kla'i.
G6-tree-dat G7Pl-body-pl as   G6-that.which-cause-live

But the tree began to wilt, because it lacked bodies for fertilizer

Ku fa-fil-vasi'-tan  sun-na-luvdi'-li,   ku fa-nya'az-za
And past-not-win-3PlRat G3Pl-one.who-defend-pl and past-destroy-3SIrr

pi-ningu'sii, ku klan-fa-dan-nanga'dya-tan-ki    pla'ssi
G7-wall    and REC-past-continue-fight-3PlRat-INCH because.of

waf-na'w-i-ta.
G6Pl-fruit-pl-ABL

And the defenders lost, and the wall was destroyed, and people continued
to fight for the fruit.

Ku fa-s-yawava'-tan-ki    wa-bizi', pla'ssi  pif-klaam-i'-ta
and past-be-happy-3PlRat-INCH G6-tree  because.of G7Pl-body-Pl-Abl

f-luupati'-l-va.
past-feed-3SIrr-Hab

And the tree was happy because of the bodies, which fed it.

--
Oh Lord, grant that we may always be right, for thou knowest we will
never change our mind. - Scots Prayer
http://members.tripod.com/~Nik_Taylor/Conlang/W.html
http://members.tripod.com/~Nik_Taylor/Books.html