Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

The Court poet in a Balcanic sounding romance conlang

From:Mangiat <mangiat@...>
Date:Friday, January 12, 2001, 18:31
Take a look at what I've just done.

Tell me what you think!

<<
Puetel e curta

(cansuna e Branduardi espirîde de cansunli pruvensali)

Es ventu curmul e mîra
et pridêr am surtle:
"Bris verolje tempu et fugâr...
sîn ja et reprendre at!

sterpirolu te ogle,
brusirolu tu curdal!
Bris verolje tempu et fugâr...
sîn ja et reprendre at!"

Eu bris vjo pôre int tegnêr et morêr
e tî, vetra curmu,
se ogle bris sterpirolje.
Eu bris vjo pôre, tant pra lungu cantai
e su curda falsu cum mu brisirôl!

Es ventu cancrul e mîra:
et se bucel spetirôl
et pudêr cum ultimu spirul
miscripâr al animle.

E mu don bris scî:
une vulte bris bastirôl
co vultuil paracla mu curpul
pra fâr sitêr mu curdul.
>>
Luca