Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Re: History +there+

From:Christophe Grandsire <christophe.grandsire@...>
Date:Thursday, March 22, 2001, 13:14
En réponse à Frank George Valoczy <valoczy@...>:

> > The orthography is basically Italian, but: > > z = /z/ > j = /Z/ > y = /j/ > > Stress is on the penult. Note that the masculine plural marker -ri is > not > stresschanging: /`patru/ "father", /`patruri/ "fathers" > > IN Nomna da Patrul, e da Fiyul, e da Spretul Santu. > > Gloria a Patrul e a Fiyul e a Spretul Santu, scu aira in inetsiul, ye > nunc > e sciampru, e in seclu da secluri. > > Patrul da nos, che yes in chelul, santu ye nomnaya da tu. > Benia riamnul da tu; > Fascea bolunta da tu scu in chelul e in tiaraya. > Duan a nos audzie poanul da nos cotidziul > e dzimet a nos daiteyea da nos, > scu e nos dzimetme daitoruri da nos. > E ne induci nos in-a tentoatsaya, > a liaroat nos da malu. > > Ai Maria, plaina da groatsa; > Domnul ye cu tai. > Tu yes biaoata apu muyere > e biaoatu ye fruptaya da biantrul da tu, Yezu. > Santa Maria, > Matru da Dziu, > Ruag se pra nos pecoatoruri, > nunc e in oraya da muartul da nos. > > Amen. >
Looks definitely nice! And much more Eastern-looking than your previous version (for what I can remember about it). Would you be so kind as to present us a little glimpse of the grammar of Neo-Dalmatian please? :) Christophe. http://rainbow.conlang.free.fr

Reply

Frank George Valoczy <valoczy@...>