Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

Pater Noster in Wenedyk

From:Jan van Steenbergen <ijzeren_jan@...>
Date:Thursday, September 5, 2002, 12:07
Well, it seems to be raining Pater Nosters these days.
Here is mine, at least a preliminary version of it, in Wenedyk:

Pacz noszcz, kwal jesz en cze£u, sãcyfikatu szy ciu nomiê.
Wienirzy ciu reñ.
Fiarzy cia w£ãtac, komód en cze£u sik supier cierzy.
Da nój chodzie noszã paniã kocydzianã.
Je zmyc nój nosze dziebyta, komód je nu zmycymu noszu dziebytorzu.
Je nie enducz nósz en ciêtacioñ, wiec £ybra nosz dzie ma£u.
Nãcz tweje sã reñ je pociestac je g£orza, pier szek£a. Amen.

£ = l-stroke
ã = a-ogonek
ê = e-ogonek
ñ = n-acutus

Laughing allowed.

Jan

=====
"Originality is the art of concealing your source." - Franklin P. Jones

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Everything you'll ever need on one web page
from News and Sport to Email and Music Charts
http://uk.my.yahoo.com