Theiling Online    Sitemap    Conlang Mailing List HQ   

"The Miller's Sons" in Wenedyk

From:Jan van Steenbergen <ijzeren_jan@...>
Date:Wednesday, April 23, 2003, 13:38
> Long ago, in a quiet village in France, there lived a miller. That miller > had three sons and two daughters. The oldest son wanted to become a knight > one day, but his father had no money to buy a horse. The middle son wanted > to become a monk, but the nearest monastery had no room for him. The > youngest son didn't know what he wanted to do. We don't know what the > daughters wanted, because stories in those days didn't talk about such > things.
(ASCII-unfriendly version:) Janàã ili, jæ pieskieù wykieù jæ Frañcià, wiwieba si molinarz. Iù molinarz haba trzej fili i dwie filar. Wiotrzym dzie filór wleba unej dziej jeszer rycerz, wiec jej pacz nie haba pieniædzu prokód kupier kawaù. Siekàd fil wleba jeszer mnach, wiec jæ proszczym mnaúcierz nie jara pro jej ùoku. Ýywieñszym fil nie sapieba kód wùu faczer. Nie szczym kód wlebà file, nàcz dzie talu rzar historie jæ iwiele dzieje nie parabùabà. (ASCII-friendly but otherwise ugly version:) Jana~c' ili, je~ pieskie£ wykie£ je~ Fran'cia~, wiwieba si molinarz. I£ molinarz haba trzej fili i dwie filar. Wiotrzym dzie filór wleba unej dziej jeszer rycerz, wiec jej pacz nie haba pienie~dzu prokód kupier kawa£. Sieka~d fil wleba jeszer mnach, wiec je~ proszczym mnas'cierz nie jara pro jej £oku. Z^ywien'szym fil nie sapieba kód w£u faczer. Nie szczym kód wleba~ file, na~cz dzie talu rzar historie je~ iwiele dzieje nie parab£aba~. Jan ===== "Originality is the art of concealing your source." - Franklin P. Jones __________________________________________________ Yahoo! Plus For a better Internet experience http://www.yahoo.co.uk/btoffer

Reply

Jake X <starvingpoet@...>"The Miller's Sons" in Lenmoct